Doživljaj veličine objekta

Procena veličina ili udaljenosti predmeta može se odrediti upoređivanjem sa drugim predmetima, mada se dešava da nedostaju poznate veličine sa kojima se može porediti.

Dok foto-aparat gleda jednim okom, čovek gleda sa dva (stereopsija). Gledanje sa oba oka je od koristi pri proceni udaljenosti predmeta. Očne jabučice usmeravaju zenice prema predmetu koji se fokusira. Ugao pod kojim oba oka gledaju u predmet je veći ako je predmet bliži posmatraču, a manji je za udaljene objekte. Rastojanje se nesvesno procenjuje određivanjem ovog ugla. Ako se fotografiše neki dinamičan prizor i zažmiri na levo oko dok se desnim posmatra kroz tražilo, imaće se znatno slabija orijentacija u prostoru.

Kad je posmatrani predmet na većoj udaljenosti od 60 m stereopsijom praktično nije moguće procenjivati udaljenost.

No comments:

Post a Comment

Search This Site

Prijavite se da pratite ovaj sajt